Základní podmínky

Naše služby Vám budou poskytovány na základě Dohody o výkonu pěstounské péče.

Návrh na uzavření dohody o výkonu pěstounské péče Vám navrhne obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu máte trvalý pobyt. Dohodu je třeba uzavřít do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného úřadu o svěření přijatého prvního dítěte do Vaší péče. Dohoda o výkonu pěstounské péče musí být v souhlasu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do Vaší péče a s individuálním plánem ochrany dítěte, pokud byl zpracován. Dohodu o výkonu pěstounské péče je třeba s Vámi uzavřít vždy, bez ohledu na počet Vašich přijatých dětí. Pakliže máte manžela/manželku a oba jste osobami pečujícími, uzavíráte společně jedinou dohodu o výkonu pěstounské péče (neplatí v případě dětí svěřených výlučně do péče jednoho z manželů).

 

Dohoda s ISIS, z. s., potrvá po dobu po kterou:

1) bude trvat Vaše pěstounská péče,

2) bude trvat Vaše péče jakožto fyzické osoby, které bylo před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče dítě rozhodnutím soudu dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem,

3) jste osobou, která je vedena rozhodnutím krajského úřadu v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu,

4) jste fyzická osoba jako poručník a o dítě osobně pečujete,

5) probíhá soudní řízení o stanovení Vás jako poručníkem dítěte, k němuž nemáte vyživovací povinnost.

 

Dohoda ze strany ISIS, z. s., může být vypovězena:

1) pro závažné nebo opakované porušování povinností, ke kterým jste se jako osoba pečující nebo osoba v evidenci zavázala v dohodě o výkonu pěstounské péče,

2) pro Vaše opakované maření sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče nad výkonem pěstounské péče,

3) pro odmítnutí přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu bez vážného důvodu na straně Vás, jako osoby v evidenci.

Vy jako osoba pečující nebo osoba v evidenci můžete vypovědět Dohodu o výkonu pěstounské péče bez udání důvodu.

Smluvní strana, která dohodu o výkonu pěstounské péče (ISIS, z. s., Vy) vypoví, je povinna o tom bez zbytečného odkladu informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností (OSPOD).