Historie ISIS

Občanské sdružení ISIS bylo registrováno 10. 4. 1992 pod názvem o. s. ISIS – pro pomoc dětem bez domova. Ustavující schůze se konala v listopadu téhož roku v Olomouci. Vzniklo z podnětu pracovníků Sdružených zařízení pro péči o dítě v Olomouci, zejména ředitelky Ing. Heleny Součkové. Vedle snahy o optimalizaci vývoje dětí v ústavní péči byla uplatňována snaha o široce pojatou pomoc náhradním rodinám. Činnost sdružení tedy zahrnuje pomoc všem dětem žijícím mimo vlastní rodinu. Sdružení bylo nazváno podle egyptské bohyně rodinného krbu, aby byl zdůrazněn význam rodiny pro vývoj a výchovu dítěte. Od té doby vyvíjí sdružení nepřetržitě činnost pro náhradní rodiny, zvláště pěstounské. Snaží se propagovat pěstounskou péči, a tím rozšiřovat řady zájemců o tuto formu pomoci dětem.

Olomoucký region hrál vždy významnou roli ve změnách koncepce i praxe pěstounské péče. Mezi významné představitele v této oblasti patřil přednosta Dětské kliniky FN v Olomouci a posléze ředitel zdejšího Kojeneckého ústavu, prof. MUDr. Antonín Mores. Přispěl k obnovení pěstounské péče, celostátně zrušené v roce 1950. Organizoval v okrese „experimentální“ pěstounskou péči. Patřil ke skupině pediatrů, psychologů a ředitelů dětských zařízení, kteří na tehdejší dobu odvážně poukazovali na škodlivé důsledky dlouhodobé ústavní výchovy dětí. Získané zkušenosti (rovněž z tzv. velkých pěstounských rodin na Ostravsku a z první SOS dětské vesničky v Doubí) byly pozitivně zhodnoceny a umožnily znovu uzákonění pěstounské péče roku 1973.

Celostátní konference o náhradní rodinné péči, konané v Olomouci od roku 1979, iniciovala a organizovala do roku 1999 Katedra psychologie Pedagogické fakulty UP pod vedením prof. PhDr. Jarmily Koluchové, DrSc. Konference r. 1993 a 1999 se konaly v širším kontextu, za účasti poslanců a představitelů státní správy, odborníků z praxe i z vysokých škol. Hlavním organizátorem v roce 1993 bylo sdružení ISIS a v roce 1999 Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci ve spolupráci s ISIS. Těchto konferencí bylo celkem šest, ze všech byly vydány sborníky příspěvků. Náš nejznámější, dnes již zesnulý dětský psycholog prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., se účastnil všech konferencí a hodnotil je jako velmi přínosné pro rozvoj pěstounské péče.

Kromě spolupráce s dětskými zařízeními v rámci zdravotnictví rozvinulo ISIS přínosnou spolupráci s Dětským domovem v Olomouci (pro děti od 3 do 18 let). Na pobytové akce bereme i děti z dětského domova. Již několikrát se podařilo těmto dětem a pěstounům navázat kvalitní vztahy, které vyústily v realizaci hostitelské péče či zprostředkování pěstounské péče.

Roku 2002 bylo o. s. ISIS pověřeno Krajským úřadem v Olomouci výkonem sociálně-právní ochrany dětí. V souvislosti s rozvojem činnosti sdružení zaměřené směrem k náhradním rodinám byl v r. 2007 upřesněn název sdružení na ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám a současně byly v tom smyslu upraveny stanovy (za předsednictví pana R. Schlesingera).

Členy ISIS jsou pěstouni, odborníci různých pomáhajících profesí z oblasti náhradní rodinné péče a ústavní péče o děti, dále studenti psychologie a jiných oborů, zapojení do akcí pro pěstounské rodiny a představitelé státních institucí, se kterými sdružení úzce spolupracuje.

Mezi členy ISIS jsou i příznivci, přátelé sdružení a mladí dospělí, kteří byli vychováni v pěstounských rodinách či v dětských domovech. U dětí odcházejících z dětského domova má členství ve sdružení ISIS funkci sociální prevence. Předsedkyní ISIS byla dlouhou dobu prof. Jarmila Koluchová (1992-2004), dále Mgr. Hana Váňová (2005) a Ing. Anna Ryčková, zkušená pěstounka (2006). Dne 24. 11. 2006 byl předsedou zvolen pan Radek Schlesinger, rovněž pěstoun. Ukazuje to na pozitivní trend aktivizace pěstounů ve sdružení.

Důležitá je spolupráce ISIS se zahraničními odborníky, zejména z Velké Británie. Celkem 11 anglických odborníků navštívilo na naše pozvání Olomouc, obvykle ve spolupráci s Filozofickou fakultou nebo Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého. Prohlédli si Kojenecký ústav, oba dětské domovy a byli srdečně přijati v několika pěstounských rodinách. Hlavní spolupracovnicí je paní Alice Sluckin, významná odbornice v oblasti sociální péče o rodinu a děti, čestná členka Katedry psychologie University v Leicesteru i čestná členka našeho sdružení. Narodila se v Čechách, v Anglii žije od r. 1939, organizuje a podporuje anglicko-českou spolupráci. Již mnohokrát navštívila Českou republiku, Olomouc nazývá svým druhým domovem. S některými rodinami ze sdružení ISIS ji pojí vřelé přátelství. Když byla prof. Koluchová pozvána na mezinárodní konference pořádané vědeckými organizacemi a vysokými školami v Anglii k přednáškám o nápravě psychické deprivace v naší pěstounské péči, přijala ji paní Sluckin ve svém domově a pomohla navázat další kontakty. V roce 2001 se paní Sluckin zúčastnila celého týdenního poradensko-vzdělávacího pobytu v Karlově pod Pradědem. S její pomocí byla dabována do angličtiny videokazeta „Potřebují rodinu“, která byla vyrobena ve spolupráci s Audiovizuálním centrem Univerzity Palackého. Vznikla z iniciativy sdružení a díky otevřenosti pěstounských rodin. Stále je promítána jako výukový program v předmětu Patopsychologie dětí na oboru psychologie na FF UP.

V listopadu 2006 byl zvolen do čela ISIS – sdružení pro pomoc dětem bez domova zvolen nový pětičlenný výbor, jehož cílem bylo zajistit pokračování chodu ISIS, které bylo dlouhá léta jediným sdružením nejen na Olomoucku, které se specializovalo na problematiku náhradní rodinné péče. V celorepublikovém měřítku pak ISIS bylo jediné, které mělo svůj vlastní odborný program i pro děti. Tento program založený prof. PhDr. Jarmilou Koluchovou, DrSc. a nadále rozvíjený doc. PhDr. Irenou Sobotkovou, CSc. Dlouhodobým záměrem výboru bylo nejen sdružení udržet, ale nadále jeho činnost rozvíjet.

V roce 2007 bylo přistoupeno ke změně názvu sdružení a ke změně stanov. Tato změna zohledňovala především charakter sdružení, neboť sdružení již nepečovalo jen o děti bez domova, ale hlavně o děti, které svůj nový domov již našly. Od 1. 12. 2007 se rozhodnutím Valného shromáždění ISIS změnil dosavadní název na „ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám“. V tomto roce došlo i k vytvoření nových internetových stránek sdružení.

V období od 1. 12. 2006 do 31. 3. 2013, kdy pracoval výbor ISIS ve stejném složení, docházelo k postupnému rozvoji činnosti sdružení a k přerodu z ryze dobrovolnické organizace na organizaci profesionální. Pozornost byla věnována prezentaci činnosti ISIS na veřejnosti. Jednou z možností prezentace ISIS bylo i zapojení do pracovní skupiny „Děti, mládež, rodina“ v rámci komunitního plánování sociálních služeb na olomouckém magistrátu, kde jsme se velmi aktivně zapojili do vytvoření komunitního plánu pro oblast náhradní rodinné péče na roky 2010-2012 a stali jsme se garanty komunitního plánu jak na roky 2013-2015, tak i na roky 2016-2018. Naši členové se stali i členy různých komisí a poradních sborů pro náhradní rodinnou péči, kde prosazovali zájmy ISIS.

V roce 2011 byla podána žádost o poskytnutí prostor na Správu nemovitostí Olomouc a 6. 2. 2012 byla podepsána první nájemní smlouva na historicky první prostory, které mělo ISIS za svoji téměř 20-ti letou historii k dispozici. Se získáním prostor se začala činnost ISIS podstatně rychleji rozvíjet. Od druhého pololetí roku 2012 se rozběhly pravidelné kluby náhradních rodin a první skupinky dětí v průběhu školního roku (do té doby pracovaly skupinky jen na pobytech).

Získáním dotace z MPSV nastal v roce 2012 další zlom v dosavadní činnosti ISIS, neboť od tohoto roku mělo ISIS zaměstnance s pracovními smlouvami, kteří se rozvoji ISIS mohli plně věnovat a nebyli vázáni jen na svůj volný čas. Tento rok však byl zlomový i po stránce legislativní, v závěru roku vyla schválena novelizace Zákona 359/1999, čímž došlo k významnému zásahu do dosavadního fungování ISIS.

Dne 31. 3. 2013 se uskutečnilo Valné shromáždění ISIS, v rámci kterého došlo ke změně odborné garantky sdružení – doc. PhDr. Ireny Sobotkové, CSc. a její místo zaujal PhDr. Jiří Smejkal, pod jehož odborným vedením se program dále rozvíjel a rozvíjí.

V roce 2013 byl realizován vůbec poprvé příměstský tábor pro děti. ISIS zahájilo vzdělávací programy i pro pěstouny z jiných organizací a začalo realizovat vzdělávání pěstounů i pro OSPOD Mohelnice. Činnost ISIS byla evidenčně rozdělena do čtyř odborných a jedné provozní oblasti. U odborných oblastí se jednalo o oblast vzdělávání, poradenství, doprovázení náhradních rodin a volnočasových aktivit, přičemž každá oblast má svého garanta – manažera. Zvýšil se počet pravidelně se scházejících skupinek dětí.

V roce 2014 bylo rozšířeno vzdělávání pro OSPODy měst a obcí. Kromě Mohelnice bylo zahájeno vzdělávání v Konici Litovli a Prostějově. V souvislosti s nárůstem zájmu o vzdělávání byl realizován podzimní poradensko-vzdělávací pobyt, kterého se měli možnost účastnit pěstounské rodiny ze spolupracujících OSPODů. V rámci jednání Valného shromáždění ISIS došlo dne 29. 11. 2014 ke schválení změny názvu z „ISIS – občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám“ na „ISIS – občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.“. Zároveň s tím byla schválena i novelizace stanov.

Rok 2015 se nesl ve znamení zachování kvality poskytovaných služeb a rozšiřování dosud poskytovaných služeb. Od tohoto roku měli pěstouni možnost využít i právního poradenství a zvýšil se počet realizovaných skupinek pro děti. Rozšířila se i nabídka hlídání dětí v době, kdy jsou pěstouni na vzdělávání. Od tohoto roku měly pěstounské rodiny, kromě příspěvku na respit, možnost obdržet i příspěvek na zájmový kroužek pro dítě.

V roce 2016 došlo k navýšení nabízených služeb zejména o služby poskytované v rámci volnočasových aktivit. Jednalo se zejména o projekt „Kamarád na volný čas“ a o doučování. V tomto roce bylo přistoupeno k aktualizaci web stránek sdružení, která se následně změnila ve vytvoření stránek úplně nových. V závěru roku, v rámci jednání Valného shromáždění ISIS, byl zvolen nový Výbor ISIS a nestala změna na pozici předsedy a statutárního zástupce.

Občanské sdružení ISIS vždy úzce spolupracovalo s dalšími sdruženími, která poskytují sociální služby pěstounským rodinám. Jedná se zejména o brněnské Sdružení pěstounských rodin a sdružení Rodina sv. Zdislavy ze Zlínského kraje.

Psychologové z ISIS se zúčastňují odborných akcí nejen psychologických, ale také pediatrických a právnických, na kterých prezentují mj. činnost sdružení. Z posledních významných akcí lze jmenovat I. celostátní sociálně-pediatrický kongres konaný v Olomouci v dubnu 2006 a Mezinárodní vědeckou konferenci Problémy současné rodiny a náhradní rodinné péče konanou na PdF UP v červnu 2009, nebo druhý ročník této konference (květen 2010, Banská Bystrica).

Historie ISIS je zachycena v kronice sdružení. Jsou v ní zachyceny momentky z pobytových akcí, setkání ke Dni dětí, z předvánočních besídek i výletů.