Základní informace

Obecně

Všestranně podporujeme náhradní rodinnou péči a snažíme se o posílení institutu rodiny v české společnosti.
Naší hlavní činností je podpora a doprovázení náhradních rodin (pěstounských i osvojitelských), včetně řešení obtížných životních situací. S pěstounskými rodinami uzavíráme Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Poskytujeme sociální poradenství a terapeutické služby náhradním rodinám s dětmi.

Zajišťujeme odborné poradenství v oblasti náhradní rodinné péče nejen rodinám, ale i široké veřejnosti (mateřské školky, základní školy, pediatři, jednotlivci).

Vzděláváme náhradní rodiny (24hod./rok).
Informujeme společnost o specifikách náhradní rodinné péče a výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Spolupracujeme se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi, které se podílejí na sociálně-právní ochraně dětí v rámci náhradní rodinné péče.
Působíme v Olomouckém kraji a máme téměř 30 letou tradici.

Poslání

Posláním ISIS – občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. (dále jen „ISIS“) je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit. Podporovat zájem dítěte v obtížné situaci, odborně podporovat rodiny a rodiče, kteří budou pečovat nebo pečují o děti v náhradní rodinné péči (dále jen „NRP“), pomáhat dětem ohroženým nebo trpícím vývojovým traumatem, umožnit dětem, aby vyrůstaly v bezpečném a zdravém rodinném prostředí, rozvíjely své možnosti a žily plnohodnotným životem.

Cíle

1) rozvoj a podpora sociálních služeb v oblasti péče o rodinu a dítě prostřednictvím osvětové, informační a vzdělávací činnosti,

2) podpora spolupráce a komunikace se státními i nestátními institucemi,

3) zvýšení podílu náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného zázemí,

4) zkvalitnění odborných znalostí a výchovných kompetencí pěstounů,

5) podpora formování zdravé osobní identity dětí a dospívajících vyrůstajících v náhradních rodinách či v dětském domově,

6) podpora rodinám a jedincům v obtížné životní situaci; vytvoření nabídky dostupných služeb v oblasti náhradní rodinné péče jako kontinuálního podpůrného systému.

Činnost

ISIS poskytuje komplexní odbornou péči a pomoc dětem přijatým do náhradní rodinné péče (osvojení a pěstounské péče), pěstounům, osvojitelům a dětem vychovávaným mimo vlastní rodinu, tedy dětem v ústavních zařízeních (kojeneckých ústavech a dětských domovech).

Hlavní činnosti ISIS jsou:

1) poradenství a doprovázení,

2) vzdělávání,

3) kamarád pro volný čas,

4) doučování,

5) poradensko – vzdělávací pobyty,

6) tvořivé dílny,

7) setkávání,

8) respitní péče,

9) zajištění kontaktu s biologickou rodinou,

10) zajištění potřebné péče o Vaše přijaté dítě.

ISIS může vykonávat také vedlejší hospodářskou činnost k zajištění prostředků pro podporu hlavní činnosti.

Principy

Naše práce s Vámi vychází z principů partnerského modelu, který se v sociální práci začal rozvíjet od 70. let 20. století. V tomto modelu je vztah sociální pracovník – klient chápán jako symetrický. Jejich spolupráce je založena na komunikaci, klient a sociální pracovník se vzájemně ovlivňují. Klient je pak považován za kompetentního spolupracovníka (zákazníka), který má zdroje k vyřešení svých problémů.

Filosofie tohoto modelu zní následovně:

„Dej hladovému rybu a bude sytý po jeden den. Nauč ho rybařit a již nikdy nebude hladovět.“ (čínská moudrost)

Dále uplatňujeme následující principy, dle Navrátila:

  1. Rovnost – bereme v úvahu rozdíly ve specifických potřebách klientů,
  1. Spoluúčast – zapojujeme klienty do plánování, koordinace a vyhodnocování služeb, aby služby odpovídaly skutečným potřebám klientům,
  1. Zplnomocnění – pomáháme klientům k získání větší kontroly nad jejich životy a předcházíme tak jejich závislosti na systémech pomoci.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby pečující, osoby v evidenci, děti svěřené do náhradní rodinné péče a ostatní členové rodiny.
Služby ISIS jsou primárně určeny pro osoby z cílové skupiny v Olomouckém kraji.

Do cílové skupiny nelze zahrnout klienty, kteří nejsou v systému NRP. Pokud by se na nás tito klienti obrátili, je jim předán kontakt na jinou organizaci, která jim tyto služby může poskytnout na základě své činnosti.

V případě klientů s mentálním či fyzickým handicapem je zvolena individuální péče, která je definovaná na základě individuálních potřeb klienta.

Kdy lze odmítnout poskytnutí sociálně-právní ochrany?

Službu nelze poskytnout, jestliže jsou na straně klienta nebo ISIS takové překážky, že by služba nepřispěla k uspokojivému řešení problematické situace, v níž se klient nachází. Překážkami na straně klienta mohou být známky opilosti nebo požití jiných omamných látek, akutní fáze psychotické ataky nebo agresivní chování, kterým zájemce ohrožuje život či zdraví zaměstnanců ISIS nebo majetek spolku. Ve sporném případě je v kompetenci zaměstnance rozhodnout, zda bude s klientem pracovat. Pracovník je povinen tuto událost předložit interviznímu prozkoumání v rámci pravidelných porad týmu, neprodleně o události informovat manažera příslušné oblasti a statutárního zástupce ISIS. Překážkami poskytnutí kvalitní služby na straně ISIS mohou být nedostatečná kapacita, aktuální nepřítomnost dostatečně kompetentního a kvalifikovaného pracovníka, apod.

V případě, že se na ISIS obrátí zájemce se smyslovým postižením či jiným komunikačním omezením, které by znemožňovalo či výrazně ztěžovalo poskytování služby, lze v zájmu zájemce o službu či klienta navázat spolupráci s organizacemi, které poskytují tlumočnické či jiné potřebné služby: u osob se sluchovým postižením např. Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, Olomouc, u osob se zrakovým postižením např. TyfloCentrum Olomouc, I. P. Pavlova 69, Olomouc.
Spolupráci s klientem lze také ukončit v takových případech, pokud se nepodaří vyjednat takovou zakázku (na základě přání pečující osoby a dítěte, na základě doporučení odborných pracovníků), která by zohledňovala práva a zájmy dítěte. Pracovník může klientovi poskytnout vhodná doporučení a informovat ho o možnostech budoucí spolupráce, pokud by zakázka byla změněna.

Spolupráci s klientem je možné také ukončit z důvodů uvedených v „Dohodě o výkonu pěstounské péče“.
Příčiny odmítnutí poskytovat službu v plném rozsahu jsou vždy žadatelům srozumitelně objasněny a patřičně zdokumentovány (záznam v knize odmítnutých případů).

DOKUMENTY – SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ ZÁKONY

PDF NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK – RODINNÉ PRÁVO

PDF ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

PDF ZÁKON O SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

DOKUMENTY ISIS

PDF ROZŠÍŘENÍ POVĚŘENÍ 2016

PDF STANOVY 2014