Příměstský tábor

Příměstský tábor pro Vaše děti je orientován na rozvíjení psychosociálních dovedností Vašeho dítěte. Je veden odbornými pracovníky, studenty VŠ oboru psychologie, speciální pedagogiky a sociální práce, kteří s ISIS dlouhodobě spolupracují. Každoročně se koná v období letních a zimních prázdnin, v čase od 8.00 do 16.00hod. Programu se mohou účastnit všechny děti, spolupracující s ISIS, z. s. – děti v pěstounské péči, děti adoptované, vlastní děti náhradních rodičů i děti z dětského domova.

Hlavní cíl příměstského tábora: podpora spolupráce, sebereflexe, komunikačních a sociálních dovedností dětí a zajištění psychohygieny pro Vás, jakožto pečující osoby.